Sanace zdiva

Prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavu před započetím sanace zdiva.

Co nejpřesněji stanovit příčiny vzniklých poruch a určit, jakou měrou se různé vlivy podílejí na neuspokojivém stavu objektu, který chceme opravit.

Pro záruku kvalitního provedení sanačních prací je třeba před prováděním na místě ověřit potřebné údaje (druh a tloušťky zdiva, stupeň nasycení vodou, výškové úrovně izolací a clony).

Námi provedený průzkum poskytne dostatečné odpovědi zejména na otázky typu jaká je vlhkost zdiva nebo jaké je zasolení zdiva? Přesně určíme co je příčinou zvýšené vlhkosti nebo zasolení. Na základě spolehlivého zjištění těchto údajů je možné navrhnout a uskutečnit spolehlivé řešení.

Pro posouzení vlhkého zdiva se odebírají vzorky cca 100g k určení obsahu vodorozpustných solí (nejčastěji sírany, dusičnany a chloridy) i pro vážkové stanovení vlhkosti. Takto stanovené hodnoty jsou velmi přesné a mohou být podkladem pro posouzení kvality či správné funkce provedené sanace vlhkého zdiva. Stanovení obsahu solí je potřebné pro optimální návrh sanačních omítek.

Měření vlhkosti zdiva vlhkoměry navazuje na provedená vážková stanovení vlhkosti zdiva a poskytne celkový obraz rozložení vody ve zdivu. Nejlepší výsledky měření poskytují mikrovlnné vlhkoměry, které měří vlhkost zdiva do hloubky 30 až 40cm, aniž by bylo měření ovlivněno zasolením zdiva.

Součástí průzkumu při vysoušení staveb je prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavebně technického stavu před započetím sanace zdiva. Zahrnuje posouzení přítomnosti a stavu hydroizolace, stavu omítek, konstrukcí a odvodnění objektu. Rovněž se zabývá materiálem vlhkého zdiva a omítek a konkrétními poruchami stavebních prvků konstrukcí.

Návrh řešení:

Na podkladě zpracování a vyhodnocení výsledků analýz vypracujeme koncept sanace a návrh postupu, zajistíme aplikační servis a dozor. V případě potřeby zajistíme vypracování projektové dokumentace a trvalý technologický dozor při provádění sanačních prací.

Každý návrh sanace vlhkého zdiva řešíme v týmové spolupráci pro zajištění komplexní funkce a reálné proveditelnosti návrhu. Řešení zpravidla sestává ze 3 až 10 dílčích opatření – vnější izolace, drenáže, odvodnění okapů a okolních ploch, dodatečné hydroizolace zdiva, sanační a speciální omítky, systém větrání a rekuperace tepla, výmalby dezinfekce apod. .

Jednotlivá dílčí opatření musí jednoznačně spolupůsobit k zajištění nové vlhkostní rovnováhy objektu. Je většinou možně je provádět postupně, ale původně připravený návrh řešení je třeba pro vysušení objektu realizovat celý. Součástí návrhu je rovněž postup vysoušení a plán jeho kontroly po dokončení prací. Pro investory a uživatele máme k dispozici manuál – návod jak umožnit postupné vysychání sanovaných prostor.

MECHANICKÉ METODY SANACE ZDIVA

Podřezání řetězovou pilou

Izolace zdiva podřezáním strojní nebo ruční řetězovou pilou se provádí zpravidla v cihelném zdivu. Do řezné spáry se vkládají bitumenové, plastové či sklolaminátové izolace. Zdivo se proti sednutí zajistí plastovými klíny v různých tloušťkách dle šíře řezu a použité izolace. Vzniklá spárá se následně vyplní rozpínavou maltou. Podobně se pro podřezání cihelného zdiva používá i ruční řetězová pila.

Výhody podřezání zdiva řetězovou pilou:

  • izolaci lze využít i proti tlakové vodě
  • výhodná cena v cihelném zdivu
  • možnost použití izolačních materiálů s dlouhodobou životností

Omezení:

  • řezat lze pouze cihelné zdivo s vodorovnou průběžnou ložnou spárou.
  • zdivo musí být soudržné a zděné na vápennou maltu s co nejnižším obsahem cementu.
  • nelze řezat zdivo kamenné

PODŘEZÁNÍ ZDIVA DIAMANTOVÝM LANEM

Izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem se provádí i na kamenném zdivu. Podmínkou je dostatečný manipulační proctor po obou stranách zdiva. Opět se používají vložené fóliové izolace (PE, sklolaminát), se zaklínováním plastovými klíny. Postup je obdobný jako u podřezání řetězovou pilou.

Výhody podřezání vlhkého zdiva diamantovým lanem:

  • možnost odizolování všech druhů zdiva, i smíšeného a kamenného
  • lze vkládat izolaci proti tlakové vodě

Nevýhody a omezení:

  • riziko poruch statiky obtížně se řeší prostupy sítí
  • nutný dostatečný přístup z obou stran zdi

Zarážení nerezových desek

Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových desek (plechů) je vhodná jen do průběžné spáry ve zdivu. Používané vlnité plechy z nerezové oceli se naráží nebo vibrují do průběžné spáry cihelného, někdy i nebo kamenného zdiva pomocí strojního zařízení, či ručního pneumatického kladiva. Plechy mají různé délky odpovídající tloušťce zdiva. Zámkový spoj používaný u některých typů umožňuje spojení nerezových desek.

INJEKTÁŽ ZDIVA, SANACE 

Chemická injektáž zdiva pro odstranění vzlínající vlhkosti

Silikonová hydroizolační clona se ve stěnových konstrukcích vytvoří napuštěním vrtů injektážní mikroemulzí IMESTA IW550 nebo krémem IMESTA HYDROCREME INC. Materiály proniknou do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří vodoodpudivý film.

Hydrofobizace pórů omezuje vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů, zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Přípravek proniká spolehlivě i do nejmenších kapilár schopných kapilárního transportu vody.

Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. To zaručuje dlouhodobou trvanlivost injektzážní clony. Metoda je použitelná i v případech izolace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno.

Pro vytvoření dodatečné izolace proti tlakové vodě máme k dispozici technologii injektáže polyuretanovým gelem IMESTA HYDROGEL PU, která spolehlivě vyřeší izolaci obvodových stěn domů bezvýkopovým postupem.

ELEKTROOSMÓZA

K odvlhčení objektů a vysoušení zdiva se elektroosmóza úspěšně využívá přes 30 let. Fyzikální princip je známý už téměř 200 let, první praktické využití proběhlo před cca 70 lety.

Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu vychází z obecně známých fyzikálních jevů. podle kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu , že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu.

K zápornému pólu -katodě, tj k Zemi, putují anionty vody s v ní rozpuštěnými solemi. Tyto ionty se pohybují co nejrychleji cestou nejmenšího odporu. Větší část vlhkosti prostoupí přes povrch zdiva, odkud se odpaří. Může dojít k dočasnému zesílení vlhkostních projevů a většímu výskytu solných výkvětů v odpařovací zóně. Zbývající část vlhkosti je zatlačována do podzákladí, ke katodě, tj. k Zemi. Postupně tak dochází ke snížení úrovně kapilární vzlínavosti zemní vlhkosti.

VZDUCHOVÉ DUTINY

Izolace vzduchovými dutinami je použitelná v podmínkách působení zemní vlhkosti. Principem vzduchoizolačních systémů je oddělení zdroje vlhkosti od samotné stavební konstrukce pomocí vzduchové dutiny. Například provětrávanou štolou, soklem, provětrávanou podlahou či vzduchovou dutinou na interiérové straně stěny. V dutinách můžeme zajistit cirkulaci vzduchu vhodnou volbou nasávacího a výdechového otvoru nebo pomocí ventilátor.

Aby byla zajištěna účinnosti vzduchové dutiny, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu bez kondenzace vodní páry uvnitř dutiny. Tyto skutečnosti je možno při projektování sanace vlhkého zdiva za pomoci vzduchové dutiny ověřit výpočtem, který sestává z následujících částí:

V současné době lze v oblasti sanace vlhkého zdiva tuto metodu úspěšně aplikovat zejména v kombinaci s injektážní metodou. Provětrávání přispívá k odvodu zbytkové vlhkosti suterénního a základového zdiva.

Pokud bychom uvažovali o použití vzduchoizolační metody, lze říci, že tato metoda je nákladnější, má neomezenou délku trvání, její provoz ve většině případů nevyžaduje žádnou energii a není omezena výběrem stavebních materiálů. Nevýhodou je problematické dimenzování vzduchových dutin a také pomalý pokles vlhkosti po dokončení úprav.

Školy, školky, školská a zdravotnická zařízení

Neméně důležitým cílem naší činnosti jsou komplexní rekonstrukce a stavby občanské vybavenosti a stavby pro sociálně-zdravotní účely, tj. administrativní budovy, domovy pro seniory a nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, školy, školky,sportovní víceúčelové hřiště, budovy úřadů a státních institucí.

Technologie 

Dalším předpokladem rozvoje společnosti je zavádění nejmodernějších technologií a materiálů do stavební výroby, které vedení společnosti podporuje a preferuje. Další devizou je dnes již stabilizovaný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků, který zaručuje vysokou odbornost prováděných prací. Vytvořený firemní systém v oboru stavebních činností zajišťuje efektivní využívání všech zdrojů a tím i konkurenceschopnost na trhu.

Výběr použitých materiálů a propracované pracovní metody zaručují nejvyšší kvalitu provedeného díla.

Naše společnost má snahu být trvalým a spolehlivým partnerem svých zákazníků v oblasti, která je naší doménou.

Zákazník

Dosáhnout toho, aby se naše společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro vlastní pracovníky.

Pracovníci

Trvale vytvářet a rozvíjet dobré pracovní prostředí, zabezpečit školení, výcvik všech pracovníků dále podporovat zvyšování kvalifikace a odbornosti  klíčových pracovníků. Vedení organizace stanovilo jednotlivé kompetence. Pro hodnocení a motivaci všech pracovníků používá jako stěžejní kriterium kvalitu práce.

Společnost se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví pracovníků a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

Dodavatel

Při budování dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů klade organizace vysoké nároky na kvalitu.

Bezpečnost práce

naše společnost se zavazuje k důslednému dodržování bezpečnostních předpisů a tím k minimalizaci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Pravidelně zajišťujem  zapojení všech pracovníků do procesu identifikace nebezpečí a vytvářet prostředí k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Technologie a provoz

Dbáme o řádnou údržbu mechanizmů, zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit provoz s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.

Decorum spol. s.r.o.
V tůních 1357/11
120 00 - Praha 2

IČ: 26421259
DIČ: CZ26421259
Spisová značka: C 80912 vedená u Městského soudu v Praze

​Mobil: +420 602 335 447
Email: mrazek@decorum.cz
ID datové schránky: 5q472j

DECORUM spol. s.r.o. - jednatel: Oldřich Mrázek
local_post_office mrazek@decorum.cz     phone +420 602 335 447